Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos interneto svetainės www.sonila.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; MB Sonila elektroninėje parduotuvėje,  (toliau – Sonila ) klientams (fiziniams ir juridinių asmenų atstovams).

 1. Apie Sonila

MB Sonila, juridinio asmens kodas 305982135, adresas: Dragūnų g. 11-35, LT-92331 Klaipėda, Lietuvos respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@sonila.lt; tel. Nr. +370 62954078.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Sonila eshop apie Jus renkama/saugoma informacija, kuri gali būti panaudota, pavyzdžiui, Jūsų asmens tapatybei nustatyti, suteikti Jums paslaugas ar parduoti prekes ir pan., bei yra saugoma elektroniniu ar popieriniu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus Sonila renka/saugo dėl Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Sonila nurodytų tikslų.

 1. Kieno asmens duomenis tvarko Sonila?

Mums yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Sonila renka asmens duomenis apie:

 • mūsų klientus (fizinius asmenis) bei mūsų klientų (juridinių asmenų) atstovus;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • asmenis, pateikusius mums užklausas/prašymus;
 1. Kaip Sonila gauna Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums apie save pateikiate, kai teikiate savo asmens duomenis interneto svetainėje www.sonila.lt arba norėdami su mumis susisiekti nurodytais kontaktiniais duomenimis..

 • Jums pateikiant mums savo duomenis (užklausas) per mūsų interneto svetainę;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Sonila nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.
 1. Kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu mes tvarkome?

Paslaugų suteikimo ir/ar prekių pardavimo fiziniams asmenims tikslu tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, tiekėjų bei pirkėjų rekvizitai, kiti su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu susiję asmens duomenys.

Paslaugų suteikimo ar prekių pardavimo juridiniams asmenims tikslu tvarkomi šie klientų (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenys:

 • Kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris).

Bendradarbiavimo/partneriavimo su Sonila tikslu tvarkomi šie partnerių/išorinių paslaugų teikėjų (jų atstovų) asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

Užklausos, gautos per Sonila interneto svetainę, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

 • vardas, elektroninio pašto adresas.

Pažymėtina, kad Sonila ištrina duomenų subjektų pateiktus perteklinius asmens duomenis, kurie nėra reikalingi užklausos pateikimo bei atsakymo gavimo tikslu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) arba klientų (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenys:

 • vardas, el. pašto adresas.

Savo veikloje Sonila taip pat yra kai kurių savo klientų Duomenų tvarkytojai ir tvarko jų, kaip Duomenų valdytojų, asmens duomenis jų interesais bei vardu, pagal su jais sudarytas Duomenų tvarkymo sutartis bei pateiktus rašytinius nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo. 

 1. Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek saugoma?

Sutartis (paslaugų teikimo/bendradarbiavimo/kita);

Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.

Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (vykdomos veiklos teisės aktų reikalavimų vykdymas, apskaita, archyvavimas ir t.t.);

Sutikimas (pvz., dalyvaujant darbuotojų atrankoje, vykdant tiesioginę rinkodarą ir t.t.).

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

 1. Tiesioginė rinkodara

Jums tapus mūsų klientu ir asmens duomenų rinkimo metu davus atskirą sutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

Sonila nebetvarko (nebenaudoja) Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik Jūs paprieštaraujate duomenų tvarkymui šiuo tikslu arba atšaukiate savo duotą sutikimą.

Jūsų atsisakymas gauti reklaminius pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@sonila.lt.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Sonila naudoja Jūsų asmens duomenis tol, kol esate Sonila klientas, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą. 

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@sonila.lt.

Nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@sonila.lt.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@sonila.lt.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
 1. Skundai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@sonila.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis ne vėliau kaip per 14 dienų ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Skundo pateikimo momentu Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (telefono Nr. +370 5271 2804, el. paštas: ada@ada.lt). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas galimas asmens duomenų saugumo pažeidimas.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėje. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu info@sonila.lt.  Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023-10-17